Isnin, Mei 21, 2012

PERANAN GURU DALAM MENANGANI PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN1.0           PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu institusi yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan generasi masa hadapan. Sudah tentu sistem pendidikan itu mesti dirancang dengan teliti dan berhati-hati supaya sesuai dan munasabah dalam menghadapi segala kemungkinan dan cabaran ini (Ibrahim Saad 1990).

Dalam kepesatan pembangunan Negara, Pemimpin dan rakyat yang maju dan saintifik adalah hasrat utama pembangunan modal insan yang harmorni. Masyarakat yang maju dan saintifik sentiasa bersedia menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dan tidak ketinggalan dalam segala aspek perubahan globalisasi.

Sementara itu, institusi pendidikan bukanlah sesuatu yang jumud dan tidak boleh berubah sejajar dengan peredaran masa. Dunia pendidikan mestilah peka dengan perkembangan yang berlaku disekelilingnya. Setiap perubahan yang berlaku di luar dunia pendidikan mestilah diambil kira dan dibuat tindakan susulan. Ini bagi memastikan ilmu yang disampaikan kepada para pelajar adalah yang terkini dan mampu digunakan apabila mereka keluar dari alam persekolahan.
Untuk itu perubahan di sekolah tentu tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih lagi sekolah sering dianggap sebagai agen perubahan untuk sesebuah negara. Guru yang menjadi golongan yang melaksanakan perubahan harus memberi sokongan padu kepada perubahan yang berlaku dalam pendidikan. Persediaan yang secukupnya dari segala aspek fizikal, mental dan emosi haruslah ada dalam kalangan guru bagi memastikan perubahan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya.
Bagi mengulas tajuk tugasan ini, sebuah artikel yang bertajuk Caught between different worlds: Teachers and educational change (Terperangkap dalam dunia berbeza: Guru dan perubahan pendidika) yang diperolehi daripada Jurnal Pendidikan dan Pembagunan Antarabangsa (IJED) telah digunakan di mana ia membincangkan isu yang berkaitan dengan respon guru terhadap perubahan dalam pendidikan.
2.0           GURU DAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Di Malaysia serta kebnanyakan negara luar agen perubahan utama ialah pendidikan. Pendidikan dan latihan merupakan wahana terpenting di dalam pembangunan sumber manusia ke arah pencapaian matlamat pembangunan negara. Pendidikan bertaraf dunia akan menentukan kejayaan perubahan insan (Mohd Najib 1997). Perubahan dalam pendidikan tidak dapat dielakkan kerana setiap ilmu dan penemuan akan berubah ke arah penambahbaikan setiap masa. Pelbagai faktor lain turut menuntut perubahan dalam pendidikan sama ada dari faktor luaran dan dalaman yang mendesak dan menekan untuk melakukan perubahan khususnya dalam pendidikan di Malaysia.
Menurut Mok Soon Sang (1996), guru merupakan tenaga iktisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid di institusi pendidikan. Manakala Moore (1995), pula mendefinisikan guru sebagai pakar dalam pengajaran, iaitu orang yang merancang, memandu dan menilai pembelajaran. Peranan ini memerlukan sokongan daripada orang lain. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa guru ialah pakar dalam pengajaran yang bertanggungjawab merancang, memandu dan menilai pembelajaran.

Perubahan ke atas guru mungkin boleh didefinisikan sebagai keseluruhan aktiviti yang dirancang dan dibentuk untuk memberi sumbangan ke arah keberkesanan dan kecekapan pengajaran para guru. Walaupun istilah seperti perubahan kakitangan, latihan dalam perkhidmatan, dan perkembangan profesionalisme selalu di gunakan, tetapi perubahan ke atas guru menggambarkan satu konsep yang menghubungkan kesemua aspek dalam persekitaran pendidikan. Ia juga boleh dianggap sebagai satu proses yang dinamik. Ia mesti dikendalikan dengan sistematik dengan menekankan matlamat jangka panjang dan pendek.

Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan membawa perubahan kepada seseorang individu mengikut norma dan nilai sesuatu masyarakat. Pada zaman moden ini, guru adalah bertangggungjawab untuk memberi pendidikan dan menghasilkan perubahan tingkah laku ke atas diri seseorang. Mereka harus memahami idea perubahan dengan sempurna, secukupnya dan menyusun strategi yang rapi untuk memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan jayanya (Mok Soon Sang & Lee Sok Mee 1988).


3.0           LANGKAH-LANGKAH PERUBAHAN
Dalam melaksanakan perubahan dalam pendidikan Josept & Susan Berk (1993) dalam Mohammed Sani (2000) telah mencadangkan langkah-langkah berikut:

3.1           Mengenalpasti perubahan untuk keperluan
Untuk melakukan perubahan dalam pendidikan ia perlulah melihat kepada keperluan mengikut situasi semasa. Perubahan  juga perlu dilakukan secara menyeluruh dari pelbagai aspek.  Ianya termasuklah dalam aspek  latihan untuk pelajar dan guru serta  menyediakan kemudahan yang menyeluruh untuk semua.

3.2           Mengenalpasti pihak yang terlibat
Perubahan harus dilakukan dengan mengenalpasti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Antaranya adalah pihak sekolah terutamanya guru yang dilihat sebagai agen perubahan. Ia satu tindakan yang bijak bagi memastikan perancangan perubahan itu tidak sia-sia bahkan mengenalpasti pihak yang terlibat secara langsung dapat mengumpul kekuatan dan sokongan untuk mendapatkan kesan yang baik dalam perubahan.

3.3           Keperluan perubahan komunikasi.
Untuk melaksanakan perubahan yang dirancang ia memerlukan satu medium yang dapat menyebarkan kefahaman dan mesej jelas akan matlamatanya kepada seluruh masayarakat terutamanya warga pendidik. Segala maklumat berkaitan pendidikan seperti keperluan kursus, kenaikan pangkat dan sebagainya hendaklah dihebahkan kepada semua guru. Langkah ini dapat mengelakkan masalah lain yang membabitkan komunikasi selain perasaan prejudis terutamanya antara pentadbir dengan kaki tangan akibat tidak mendapat maklumat yang secukupnya.

3.4           Dapatkan pandangan subordinat yang terlibat
Apabila perubahan hendak dilakukan, perbincangan antara pihak lain terutamanya subordinat yang terlibat haruslah dilakukan. Sebarang perubahan yang hendak dijalankan perlu kepada pendapat atau pandangan semua pihak yang terlibat supaya dapat dibuat perancangan yang terbaik. Jika dalam situasi sekolah pihak pentadbir harus cuba elakkan daripada membuat keputusan secara autokratik tanpa mendapatkan pandangan daripada guru-guru sebagai kakitangan yang menjadi kepada pelaksanan perubahan di sekolah.

3.5           Melakukan perubahan dan bersedia untuk membuat pengubahsuaian
Perubahan yang dirancang itu perlulah benar-benar dilaksanakan dengan tidak hanya secara teori di atas kertas. Jika perlu plan tindakan mungkin perlu diubah suai setelah strategi sebelumnya menemui kegagalan. Perubahan juga  hendaklah selaras dengan perkembangan semasa dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat di samping harus berani dalam menghadapi sebarang cabaran dan halangan yang berlaku.


4.0           PERUBAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS

Dalam pengurusan perubahan,aspek-aspek yang harus ditekankan oleh aspek yang harus ditekankan oleh guru ialah penggunaan kaedah P & P guru ialah penggunaan kaedah P & P  yang :

4.1           Berpusatkan murid dan bukannya guru
Dalam situasi pendidikan semasa pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru tidak begitu relevan lagi digunakan. Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan yang selari dengan globalisasi   pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar harus digunakan di dalam kelas. Komunikasi dua hala antara guru dan murid menjadi keperluan masa kini bagi mengembangkan potensi minda murid untuk berfikir dan member pandangan mereka berbanding hanya menerima bulat-bulat apa yang diberitahu guru tanpa banyak soal.

4.2           Berasaskan perkembangan teknologi
Era globalisasi tidak dapat dihalang daripada menembusi sistem pendidikan. Untuk itu guru harus menerimanya sebagai satu cara dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Penggunaan sumber dan bahan rujukan berkomputer dan berteknologi harus diberi penekanan kerana pelajar sendiri di luar sekolah telah tertedah dengan penggunaannya. Jadi, guru tidak boleh lari untuk menggunakannya bagi memberi kesan positif dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas.

4.3           Berpandukan hasil penyelidikan terkini
Apabila dikatakan pendidikan satu perkara yang dinamik dan berkembang maka sudah tentu banyak penyelidikan telah dibuat bagi memastikan pendidikan itu sendiri sesuai dan relevan dengan situasi semasa. Oleh itu guru harus menerapkan pengajaran dan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, bahan-bahan dan maklumat-maklumat terkini agar memberi kesan yang baik terhadap perestasi murid.

4.4           Berlandaskan psikologi pertumbuhan dengan perkembangan murid.
Guru harus menyedari bahawa tahap penerimaan murid terhadap sesuatu pengajaran dan pembelajaran tidak sama dan berbeza dari apa yang dari sukatan pelajaran yang digunakan. Oleh itu guru harus bijak melihat keadaan itu dengan

5.0           FAKTOR HALANGAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

Walaupun pelbagai langkah dan pendekatan boleh digunakan dalam membuat sesuatu perubahan disebaliknya terdapat juga faktor-faktor yang menjadi halangan kepada keberkesanan dalam melakukan perubahan dalam pendidikan. Untuk itu Mr. Simon melalui artileknya ini telah menggariskan faktor-faktor kegagalan dalam membuat perubahan seperti mana berikut:
5.1           Kelemahan guru dalam memahami amalan perguruan.
5.2           Kecenderungan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru.
5.3           Budaya masyarakat yang konservatif dan karenah birokrasi.
5.4           Kerendahan status keprofesionalisme dan kuasa autonomi guru.
5.5           Kecenderungan dalam usaha dalam menerapkan pendidikan untuk semua (EFA) yang lebih mementingkan kuantiti berbanding kualiti.
5.6           Kesan negatif daripada dasar awam yang baru.


6.0           KESIMPULAN
Kualiti perkhidmatan perlu ditingkatkan dan pelanggan pendidikan mendesak peningkatan mutu perkhidmatan. Oleh itu, seseorang guru perlu memberi perkhidmatan bermutu, kemahiran yang pelbagai dengan tanggapan yang luas dan mendalam. Warga guru perlu peka dengan perubahan, budaya pendidikan, misi pendidikan dan bersedia menerima perubahan menggunakan peralatan canggih. Faktor-faktor di atas seakan mendesak guru agar berubah. Mereka perlu peka dan bertindak kepada perubahan supaya perubahan tidak membawa padah yang buruk (Zainal Abidin,1999).
Sebahagian penulis dalam Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Antarabangsa (IJED) berpendapat bahawa perubahan dapat dijayakan dengan berkesan jika projek dan agenda perubahan yang dirancang itu dijalankan sebaiknya serta diuruskan oleh kakitangan yang komited dan berkemahiran.
Dalam menjayakan perubahan dalam pendidikan, semua pihak harus bekerjasama dalam memastikan setiap perancangan yang dibuat terlaksana sebaiknya. Guru pula seharusnya benar-benar menjadi agen kepada perubahan dan dalam masa yang sama bersikap responsif dan kritis terhadap pelbagai perkembangan dan dinamika peradaban yang berterusan berlaku dari semasa ke semasa (Najeemah 2006).
Guru juga dengan kerjasama dari pihak pentadbiran pendidikan seharusnya sentiasa menjadikan sekolah sebagai ‘magnet’ yang mampu mengundang tarikan kepada pelajar untuk berinteraksi, berdialog dan saling bertukar-tukar pendapat dalam suasana  pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Dengan cara sedemikian tidak akan berlaku keadaan di mana institusi seklah dijauhi oleh masyarakat akibat ketidakberjayaan sekolah dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang baik di era globalisasi.
__________________________________________

Ini adalah tugasan kuliah bagi kursus Perubahan Dalam Pendidikan yang telah saya perbentangkan di dalam kelas pada tahun 2011. 

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

J'ai un blog sur blogger et chaque fois que je vais à mon blog il le compte comme une page vue, même quand im logged in Comment puis-je faire que de compter les points de vue des autres personnes?.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SALAM MESRA

Assalamualaikum w.b.t

Terima kasih atas kesudian berkunjung ke blog ini. Sejak akhir-akhir ini statistik menunjukkan adanya kunjungan dari pelawat-pelawat yang mencatatkan kekerapapan lawatan bagi sesetengah entri dalam blog ini. Kebanyakannya entri yang berkaitan dengan s]umber manusia, pengurusan organisasi dan seumpamanya. Siapa pun anda, plagiat merupakan sesuatu yang tidak beradab tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan apa jua cara. Apapun, diharapkan agar mana-mana entri di dalam blog ini dapat memberi manfaat kepada anda.